Aleviyim,Alevi,Alevileriz,Genç Alevileriz,Genc Alevileriz,Biz Alevileriz,Alevileriz Biz,Aleviyim ölene kadar,Aleviyim olene kadar,Aleviyim ben,Alevilik,Aleviliğin kökeni,Alevi inancı,gencalevileriz.tr.gg,gencalevileriz.tr.gg

Anasayfa

Ziyaretci Defteri

Alevilik

12 imamlar

Katliamlar


Rızalık


Alevilikte Oruç

Hadislerde Ehli Beyt

Aleviliğin Doğuşu

Muharrem Ayı

Ayetlerde Ehli Beyt

CEM'DE 12 HİZMET

4 Kapı 40 Makam

Alevilerde Namaz

Alevilerde Abdest

Cem Evi

Kırklar Cemi

Kerbela Olayı

Olusum tarihi

Allah inanci

Toplumsal Yaşam

Kutsal Günler

HACı BEKTAŞ-ı VELI

Pir Sultan Abdal

Semah

Kan aglayan agaç

GenÁ Alevileriz - GenÁ Alevi - GenÁ Aleviyim - Alevileriz - Alevi - Aleviyim - Biz Alevileriz

Zorunlu-Din-Dersi

Zorunlu Din Dersine Karşı Hukuki Mücadele Kılavuzu

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDEN MUAF TUTULMASI İÇİN İZLENECEK HUKUKİ SÜREÇ

Av. Hasan Cem Yılmaz
PSAKD Keçiören Şube Başkanı

ÖNSÖZ

Bu kitapçık, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği şubelerinin, yöneticileri ve üyelerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kitapçık; ilköğretim 4. Sınıfa başlayıncaya kadar, ailesinde alevi inanç ve kültürüne göre yetiştirilen çocuklarımızın, İlköğretim 4. Sınıftan ortaöğretimin sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı gereği zorunlu olarak okudukları “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden, muaf tutulabileceklerine dair emsal kararları içermekte ve velilerin talepte bulunmaları halinde, onlara, işletilecek süreçle ilgili hukuki bilgi vermektedir.

Kitapçığın ekinde yer alan Danıştay 8. Dairesinin 15.05.2009 tarih ve 2007/8365 E. 2009/3238 K. Sayılı kararının sonuç bölümünde özetle; “ Anayasanın 24. Maddesine göre zorunlu olarak okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriğinin nesnel ve çoğulcu olması, kişinin dininin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanmaması,…bütün dinsel inançları eşdeğer görmesi gerekmektedir. Oysa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince öğretime ilişkin müfredatta yapılan tespitler uyarınca, ülkemizde çoğulculuk anlayışı içerisinde, nesnel ve rasyonel bir şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin yapılmadığı sonucuna varılmıştır. İlk ve orta öğretim kurumlarında verilen öğretimin adının din kültürü ve ahlak bilgisi olmasına rağmen içerik olarak yalnızca din eğitimi sayılabileceği, din eğitiminin ise ancak kişilerin kendi isteğine küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olduğu, bu haliyle din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bu içeriği ile zorunlu tutulması hukuka aykırıdır.” denilmektedir.

Kitapçığın ekinde yer alan “İlk öğretim(Orta öğretim) Okul Müdürlüğüne” hitaben yazılan başvuru dilekçesi ile hukuksal olarak kazanılmış olan, zorunlu “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinden muafiyet hakkının, çocuklarımız için uygulanmasının ilk adımı atılacaktır. Bu aşamadan sonra, açılacak olan bu önemli davanın, emsal kararlara rağmen esastan ve/veya usulden kaynaklanan nedenlerle kaybedilmemesi için; dava aşamasında hukuki bilgi birikiminin zorunlu olduğu aşikârdır. Bu nedenle; ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonraki süreçte bir hukukçudan bilgi almakta yarar vardır. Şubelerimizin yönetici ve üyeleri, başvuru dilekçeleri ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra, Genel Merkezimize başvurmaları halinde devam eden süreç ile ilgili yönlendirilecekler, emsal kararlarla ilgili bilgilendirileceklerdir.

Bu kitapçığın derlenmesi hususunda beni yönlendiren, kazanılmış olan muafiyet hakkının uygulanması için kamuoyu nezdinde gündem yaratan, bu konudaki hukuki mücadeleyi örgütsel mücadele ile destekleyen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Genel başkanı Av. Fevzi Gümüş ve yönetim kurulu üyelerine, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Yine; çocuğunu, zorunlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden muaf tutmak isteyen yurttaşlarımızın taleplerinin hukuksal mücadelesini, vekil sıfatıyla, İdare Mahkemeleri, Danıştay ve AHİM nezdinde yürüten, bu kitapçığın içeriğini oluşturan emsal bilgi ve belgeleri bizlerden esirgemeyen Av. Kazım Genç’e teşekkür ederim.

Son olarak; Çocuklarının zorunlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden muaf tutulması için, toplumsal baskılara aldırmaksızın, hukuksal süreci başlatan ve lehlerine emsal kararlar uygulanmış olan çağdaş ve cesur yurttaşlarımıza teşekkür ederim.

Av. Hasan Cem Yılmaz
PSAKD Keçiören Şube Bşk.


İLK (ORTA) ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ” DERSİNDEN MUAFİYETİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE İZLENECEK HUKUKİ SÜREÇ:


1-
(EK 1)’de yer alan ve Okul Müdürlüklerine hitaben yazılacak olan dilekçe 2 nüsha olarak çoğaltılacaktır.

2- Dilekçenin bir nüshası Okul Müdürlüğü’ne verilecektir. Bu aşamada;

a- Dilekçenin İlgili Okul Müdürlüğüne elden verilmesi halinde, Müdürlüğün evrak kayıt defterindeki tarih/kayıt numarası öğrenilecek; ayrıca dilekçeyi kaydeden görevli memur tarafından dilekçenin ikinci nüshasına, tebliğ alındığına dair şerh düşülmesi talep edilecektir.

b- Dilekçenin ilgili Okul Müdürlüğüne posta ile gönderilmesi halinde; işbu dilekçe tek nüsha halinde “İadeli-Taahhütlü Posta” ile gönderilecektir.

3- İlgili Okul Müdürlüğünün, talep dilekçesini tebliğ aldığı tarihten itibaren 60 günlük yasal cevap süresi vardır. İşbu cevap süresinin dolması beklenecektir.

4- İlgili Okul Müdürlüğü, dilekçeye karşı 60 gün içinde olumsuz cevap vermişse ya da 60 günlük süre geçmiş olmasına rağmen hiçbir cevap vermemişse, okul müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlığa karşı ilgili yasal yollara başvurulacaktır. Bu aşamada;

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ genel merkezini haberdar etmeniz halinde, Dernek; ilgili yasal yolların takip edilmesi için; gerekli hukuki yardımı sağlayacak olan hukuk danışmanlarının(Avukatlarının) sizi yazılı ve sözlü olarak yönlendirmesini sağlayacaktır.

............İLKÖĞRETİM(ORTA ÖĞRETİM) OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
/..............

Okulunuzun ...... Sınıfında okuyan .......... numaralı öğrencinin velisiyim. Oğlum/Kızım .....................................’nın, Danıştay 8. Dairesinin 15.05.2009 tarih ve 2007/8365 E. 2009/3238 K. Sayılı kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 09.10.2007 tarih ve 1448/2004 başvuru numaralı kararının Anayasamızın 90. Maddesine göre, kanun hükmünde, uygulanmasının zorunlu olduğu hususunun dikkate alınarak eğitim-öğretim müfredatınızda bulunan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinden muaf tutulmasını talep ediyorum.

Yukarıda anlatılan nedenlerle; öncelikle Oğlum/Kızım ...................................'nın ilgili dersten muafiyetine karar verilmesini; aksi halde keyfiyetin en geç 60 gün içerisinde tarafıma yazılı olarak bildirilmesini saygıyla arz ve talep ederim. TARİH.

......’ya velayeten
Annesi/babası .........


EKLER:

1- İzmir 1. İdare Mahkemesinin 17.05.2007 tarih ve 2007/137 E. 2007/577 K. Sayılı “zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi işleminin iptali kararı örneği.

2- Danıştay 8. Dairesinin 15.05.2009 tarih ve 2007/8365 E. 2009/3238 K. Sayılı gerekçeli kararı örneği.

SAİR EMSAL KARARLARA AİT TARİH VE NUMARALAR:

1- İzmir 1. İdare Mahkemesinin 17.05.2007 tarih ve 2007/137 E. 2007/577 K. Sayılı “zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi işleminin iptali kararı

2- Danıştay 8. Dairesinin 15.05.2009 tarih ve 2007/8365 E. 2009/3238 K. Sayılı(Ankara 1. İdare Mahkemesinin 17.05.2007 tarih ve 2007/137 E. 2007/577 K sayılı kararının onanması hakkında) gerekçeli kararı

3- İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2005/2541 E. ve 2006/2285 K. Sayılı “zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi işleminin iptali kararı

4- Danıştay 8. Dairesinin 29.02.2008 tarih ve 2007/679 E. 2008/1461K. Sayılı(İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2005/2541 E. ve 2006/2285 K. Sayılı kararının onanması hakkında) gerekçeli kararı.

5- İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 tarih ve 2005/1153 E. 2005/2726 K. Sayılı “zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi işleminin iptali talebinin reddine ilişkin kararı.

6- Danıştay 8. Dairesinin 28.12.2007 tarih ve 2006/4107 E. 2008/7481 K. Sayılı (İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 30.12.2005 tarih ve 2005/1153 E. 2005/2726 K. Sayılı kararının bozulması hakkında) gerekçeli kararı.

7- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 09.10.2007 tarih ve 1448/2004 başvuru numaralı “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin objektiflik ve çoğulculuk koşullarını karşılamadığı, ana-babanın inançlarına saygının temini için uygun bir yöntem sunulmadığı vs. nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi birinci ek protokolün 2. Maddesi hükmüne göre ihlalinin” tespiti kararı.

KAYNAK : Alevihaberajansi.com - 14 Kasım 2010


Bu gün 2 ziyaretçi (16 klik) kişi sitemizi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=